Prawo Cywilne

od 49,00  z VAT


Kurs Prawo Cywilne stanowi idealną pomoc w przygotowaniach do egzaminów i kolokwiów z prawa cywilnego materialnego, a także egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby w ciekawy i interaktywny sposób zdobyć i utrwalić wiedzę z zakresu prawa cywilnego materialnego.

Czas dostępu
Dostęp 3-miesięczny:

49,00  z VATCzytaj dalej

Dostęp 6-miesięczny:

69,00  z VATCzytaj dalej

Dostęp 12-miesięczny:

99,00  z VATCzytaj dalej

Kurs Prawo Cywilne stanowi idealną pomoc w przygotowaniach do egzaminów i kolokwiów z prawa cywilnego materialnego, a także egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby w ciekawy i interaktywny sposób zdobyć i utrwalić wiedzę z zakresu prawa cywilnego materialnego.
 

Każda lekcja zawiera:

  • interaktywne ekrany e-learningowe
  • pytania kontrolne
  • test sprawdzający
Kurs składa się z 20 lekcji (4 lekcje z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, 4 lekcje z prawa rzeczowego, 3 lekcje omawiające część ogólną zobowiązań, 5 lekcji z zakresu części szczegółowej zobowiązań oraz 4 lekcje z prawa spadkowego) i testu końcowego (50 losowo wybranych pytań).
 

Kurs Prawo Cywilne to:

  • specjalistyczny materiał szkoleniowy podany w przystępnej formie
  • 579 ekranów szkoleniowych i sprawdzających wiedzę
  • możliwość nauki za pośrednictwem urządzeń mobilnych
 
STAN PRAWNY:
Lipiec 2018 r. Kurs aktualizowany jest na bieżąco, niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji przepisów będących jego podstawą.

Dane Kursu

  • Lekcje20
  • Test końcowyTak
  • Czas trwania23 godziny
  • Stan prawnylipiec 2018 r.
  • Ekrany579
  • CertyfikatTak

Zapoznanie się z:

  • Podstawowymi pojęciami części ogólnej Kodeksu cywilnego,
  • Zagadnieniami związanymi z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • Rodzajami osób prawnych,
  • Charakterystyką czynności prawnych osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych,
  • Zagadnieniem ochrony dóbr osobistych.

Zapoznanie się z:

  • Definicją przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, działalności zawodowej i prowadzonej we własnym imieniu,
  • Pojęciem konsumenta,
  • Definicją i elementami firmy przedsiębiorcy,
  • Zasadami tzw. prawa firmowego,
  • Definicjami rzeczy, części składowych, przynależności, pożytków,
  • Definicją gospodarstwa rolnego.

Zapoznanie się z:

  • Pojęciem i klasyfikacją czynności prawnych,
  • Pojęciem oświadczenia woli,
  • Przesłankami uznania czynności prawnej za nieważną,
  • Pojęciem umowy,
  • Sposobami zawierania umów: ofertą, aukcją i przetargiem oraz negocjacjami.

Zapoznanie się z:

  • Formami czynności prawnych,
  • Rodzajami formy pisemnej,
  • Formami zastrzeżonymi ad solemnitatem, ad probationem i ad eventum,
  • Wadami oświadczeń woli i ich skutkami,
  • Warunkiem,
  • Przedstawicielstwem, pełnomocnictwem i prokurą,
  • Zagadnieniem i terminami przedawnienia roszczeń.

Zapoznanie się z:

  • Pojęciem i treścią prawa własności,
  • Granicami wykonywania prawa własności,
  • Sposobami nabycia i utraty prawa własności,
  • Sposobami przeniesienia prawa własności,
  • Pojęciem i rodzajami współwłasności,
  • Pojęciem zarządu rzeczą wspólną,
  • Sposobami korzystania z rzeczy wspólnej,
  • Sposobami zniesienia współwłasności rzeczy.

Zapoznanie się z:

  • Pojęciem odrębnej własności lokalu,
  • Sposobami powstania odrębnej własności lokalu,
  • Prawami i obowiązkami właściciela lokalu,
  • Pojęciem zarządu nieruchomością wspólną,
  • Roszczeniem windykacyjnym,
  • Roszczeniem negatoryjnym,
  • Roszczeniami uzupełniającymi między właścicielem a posiadaczem samoistnym i zależnym,
  • Uprawnieniami samoistnego posiadacza w przypadku połączenia przedmiotów,
  • Roszczeniami wynikającymi z budowy na cudzym gruncie.

Zapoznanie się z:

  • Pojęciem użytkowania wieczystego,
  • Podstawowymi informacjami dotyczącymi ograniczonych praw rzeczowych,
  • Prawem użytkowania,
  • Podstawowymi informacjami dotyczącymi służebności,
  • Służebnościami gruntowymi,
  • Służebnościami osobistymi,
  • Służebnością przesyłu.

Zapoznanie się z:

  • Hipoteką,
  • Zastawem na rzeczach,
  • Zastawem na prawach,
  • Zastawem rejestrowym,
  • Posiadaniem,
  • Księgami wieczystymi.

Zapoznanie się z:

  • Pojęciem powstania zobowiązania,
  • Elementami stosunku zobowiązaniowego,
  • Definicją i rodzajami świadczeń,
  • Zasadą swobody umów,
  • Klauzulą rebus sic stantibus,
  • Zasadą nominalizmu i waloryzacji,
  • Pojęciem odsetek,
  • Pojęciem związku przyczynowego i szkody,
  • Zobowiązaniem przemiennym i upoważnieniem przemiennym,
  • Wielością dłużników i wierzycieli oraz solidarnością dłużników i wierzycieli,
  • Rodzajami zobowiązań,
  • Poszczególnymi rodzajami umów,
  • Pojęciem wzorca umowy,
  • Umową przedwstępną.

Zapoznanie się z:

  • Pojęciem zadatku,
  • Prawem odstąpienia od umowy,
  • Pojęciem czynu niedozwolonego,
  • Odpowiedzialnością za własne czyny,
  • Odpowiedzialnością za cudze czyny,
  • Odpowiedzialną za szkody wyrządzone funkcjonowaniem władzy publicznej,
  • Odpowiedzialnością za zwierzęta i rzeczy,
  • Sposobami naprawienia szkody na osobie,
  • Obowiązkiem zapobieżenia szkodzie,
  • Odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przed produkt niebezpieczny,
  • Pojęciem współodpowiedzialności za szkodę.

Zapoznanie się z:

  • Pojęciem przedawnienia roszczeń i zbiegu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • Sposobami wykonania zobowiązań,
  • Pojęciem nienależytego wykonania zobowiązania,
  • Pojęciem wykonania i skutkami niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych,
  • Potrąceniem,
  • Odnowieniem,
  • Zwolnieniem z długu,
  • Sposobami zmiany wierzyciela lub dłużnika,
  • Ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Zapoznanie się z:

  • Umową sprzedaży,
  • Rękojmią za wady,
  • Gwarancją przy sprzedaży,
  • Szczególnymi rodzajami sprzedaży,
  • Regulacjami związanymi z prawami konsumenta.

Zapoznanie się z:

  • Umową dostawy,
  • Umową o dzieło,
  • Umową o roboty budowlane.

Zapoznanie się z:

  • Umową najmu rzeczy,
  • Umową najmu lokalu,
  • Umową dzierżawy,
  • Umową leasingu.

Zapoznanie się z:

  • Umową użyczenia,
  • Umową pożyczki,
  • Umową zlecenia,
  • Kwestią prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia,
  • Umową komisu,
  • Umową spółki.

Zapoznanie się z:

  • Umową poręczenia,
  • Umową darowizny,
  • Umową renty,
  • Umową dożywocia.

Zapoznanie się z:

  • Podstawowymi pojęciami prawa spadkowego,
  • Zasadami dziedziczenia ustawowego,
  • Zasadami dziedziczenia testamentowego,
  • Zasadami powołania spadkobiercy.

Zapoznanie się z:

  • Zapisem zwykłym,
  • Zapisem windykacyjnym,
  • Poleceniem,
  • Obowiązkami wykonawcy testamentu,
  • Zachowkiem.

Zapoznanie się z:

  • Sposobami i terminami przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • Sądowym stwierdzeniem nabycia spadku,
  • Notarialnym poświadczeniem dziedziczenia,
  • Skutkami stwierdzenia nabycia spadku lub uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zapoznanie się z:

  • Zakresem ochrony spadkobiercy,
  • Zasadami odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • Pojęciem wspólności majątku spadkowego,
  • Sposobami i zasadami działu spadku,
  • Umowami dotyczącymi spadku.
Test Końcowy

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. używa informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania strony oraz w celach reklamowych, statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie cookies odbywa się zgodnie z ustawieniami przeglądarki - możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close